Κατασκευή - δαπέδου - πλοίου - μπαρ

Κατασκευή - δαπέδου - πλοίου - μπαρ

Άποψη τοποθέτησης πλάκας τεχνο-γρανίτη

Άποψη τοποθετησης πλάκας τεχνογρανίτη

Άποψη στρώσης δαπέδου τεχνο-γρανίτη

Άποψη στρώσης δαπέδου τεχνο-γρανίτη

κατασκευή μπάρας - μπαρ

κατασκευή μπάρας - μπαρ

κατασκευή τοποθέτηση-μπάρας -μπάρ

κατασκευή τοποθετηση-μπάρας -μπάρ

Άποψη σχεδιασμού στρώσης πλακιδίων τεχνο- γρανίτη

Κατασκευή -Μπαρ- Στρώση δαπέδου

Στρώση δαπέδου πλακιδίων Μπαρ

Κατασκευή δαπέδου - μπαρ

Στρώση δαπέδου πλακιδίων

Στρώση δαπέδου πλακιδιών